Przeglądy bram przeciwpożarowych

Dowiedz się więcej
7
Sprawność systemu zamknięć ogniowych w tym bram przeciwpożarowych jest gwarantem, aby powstrzymać rozprzestrzeniający się ogień w garażu podziemnych.

Jest to niezwykle ważne w przypadku garaży podziemnych, które nie posiadają innych systemów przeciwpożarowych, więc ogień nie będzie wcześnie wykryty.

Wymagania do stosowania bram przeciwpożarowych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – § 278 pkt 6 – W garażu podziemnym strefy pożarowe o powierzchni powyżej 1500 m2 powinny, w razie pożaru, mieć możliwość oddzielenia ich od siebie i od kondygnacji nadziemnej budynku za pomocą drzwi, bram lub innych zamknięć o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż E I 30.

Bramy przeciwpożarowe najczęściej występują w garażach podziemnych i mają za zadanie wydzielenie strefy pożarowej.

Częstotliwość przeglądów

Tak jak w przypadku innych urządzeń przeciwpożarowych Rozporządzenie MSWiA z 7 czerwca 2010 przeglądy należy wykonywać nie rzadziej niż raz w roku. Producenci w dokumentacjach techniczno-ruchowym określają wprost jak często należy dokonywać przeglądów – najczęściej są to okresy co 6, bądź co 12 miesięcy.

Zasada działania

Brama przeciwpożarowa zgodnie z § 240 pkt 6 w/w Rozporządzenia (Drzwi, bramy i inne zamknięcia otworów o wymaganej klasie odporności ogniowej lub dymoszczelności powinny być zaopatrzone w urządzenia, zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru.
Należy też zapewnić możliwość ręcznego otwierania drzwi służących do ewakuacji. Powinny być wyposażone we własny system detekcji oraz mechanizm zapewniający zamknięcie się bramy w po wykryciu pożaru.
Najczęściej brama przeciwpożarowa połączona jest z centralą sterowania zamknięciem ogniowym, do której podłączone są czujki dymowe, zwykle po jednej z każdej stron oraz sygnalizatory optyczno-akustyczne.
Zadziałanie czujki dymowej powoduje przesłanie alarmu pożarowego do centrali i zwolnienie blokady bramy. Zamknięta brama to stała bariera dla ognia.

Rodzaje bram przeciwpożarowych

Bramy przeciwpożarowe mogą występować w różnych wersjach. Jest to spowodowane sposobem zamknięcia bramy. W zależności od dostępności miejsca w obiekcie taki typ bramy jest stosowany.

Występują bramy przesuwne jedno i wieloskrzydłowe, opuszczane jedno i wieloskrzydłowe, rozsuwane czy w formie kurtyn elastycznych, bram rolowanych i segmentowych.

Przebieg przeglądu

Przegląd obejmuje oprócz sprawdzenia ogólnego stanu bramy pod kątem uszkodzeń mechanicznych takich elementów jak: poziom zanieczyszczenia czujek, poprawność ich zadziałania, poprawność działania sygnalizatorów optyczno-akustyczych, poprawność jazdy bramy, stan rolek, linek naprężających, a także łatwość otwierania drzwi ewakuacyjnych w bramie, stan uszczelki pęczniejącej.

W trakcie przeglądu brama uruchamiana jest poprzez wpuszczenie w komorę detekcyjną czujki dymu, sprawdzamy czy czujki działają prawidłowo i wykrycie dymu powoduje natychmiastowe zamknięcie bramy

i

Zawartość protokołu

Protokół poświadczający wykonanie przeglądu zawiera w sobie przebieg wszystkich dokonanych czynności, lokalizację poszczególnych bram przeciwpożarowych oraz ich stan techniczny.

Wskazujemy wszelkie usterki bądź braki, a także zalecenia jak przywrócić drzwi do pełnej sprawności.

Najczęstsze awarie bram przeciwpożarowych

Bramy przeciwpożarowe bardzo często ulegają uszkodzeniom mechanicznym. Spowodowane jest to bardzo często nieostrożnością kierowców, bądź źle wyregulowaną bramą, która nie porusza się w pełni w swoim torze jazdy i elementy metalowe ulegają odkształceniom. Z uwagi na obecność bram w garażach podziemnych, żywotność czujek dymu skraca się. Uszkodzone czujki dymu powodują fałszywe alarmy i zamykanie bram, co znacznie uprzykrza życie użytkowników obiektu.
Częstym widokiem są różnego rodzaju kołki pod bramami, które uniemożliwiają ich ruch. W przypadku powstania pożaru taka ochrona przed zamknięciem może spowodować rozmieszczenie się ognia i znaczne powiększenie się pożaru. Prawidłowa konserwacja to poprawność działania bramy, brak alarmów fałszywych, spokój mieszkańców.

Konserwacja

Zabiegi konserwacyjne bram przeciwpożarowych to przede wszystkim regulacja toru jazdy, smarowanie prowadnic, czyszczenie trasy przejazdu bramy, czyszczenie czujek dymu, wymiana akumulatorów w centralce.

Bramy, o które trzeba dbać bardziej

Bramy często wymagają prac konserwacyjnych i naprawczych. Nasze doświadczenie pozwala na podjęcie się wszelkich napraw związanych z bramami przeciwpożarowymi.
Wyceń przegląd bram przeciwpożarowych
Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi przeglądów bram przeciwpożarowych, aby zapewnić bezpieczeństwo i sprawną funkcjonalność systemu przeciwpożarowego Państwa obiektu.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby otrzymać szczegółową ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

Pozostałe usługi PPOŻ
Przeglądy i remonty gaśnic
Audyty i kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej
Opracowywanie dokumentacji PPOŻ

Kontrola hydrantów wewnętrznych/ zewnętrznych

Przeglądy systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Szkolenia PPOŻ i ćwiczenia ewakuacyjne